Pravidlá používania stránok

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ


ÚVODNÉ USTANOVENIA
Toto sú verejné internetové stránky poskytujúce fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len "používateľ") rôzne služby. Služby sú na stránkach poskytované používateľom na komerčné aj nekomerčné účely zdarma, pokiaľ nie je ďalej v týchto pravidlách uvedené inak. Prevádzkovateľom stránok a poskytovateľom služieb je spoločnosť AW-TK, s.r.o., Kukorelliho 52, 066 01 Humenné, IČO: 46009299, DIČ DPH: SK2023175803, (ďalej len "prevádzkovateľ"). Povinnosti prevádzkovateľa a používateľov sú uvedené v týchto pravidlách. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom na stránkach.

REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA
Registrácia používateľa na stránkach nie je povinná, zaregistrovaním však používateľ môže mať k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú na stránkach zaregistrovaní. Informácie, ktoré používateľ vyplní na stránkach v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný používateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov okamžite opraviť tieto údaje v profile používateľa, a to do 10 dní od okamihu, kedy zmena údajov nastala.

ZRUŠENIE REGISTRÁCIE
Registráciu si nemôže zrušiť sám používateľ. Registrácia používateľa môže byť automaticky zrušená v nasledovných prípadoch: ak sa používateľ úćet neaktivuje do 5 dni od registrácie, ak sa používateľ za 90 dní ani raz neprihlási na stránky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup používateľovi, ktorý porušuje tieto pravidlá a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom na stránky po neobmedzene dlhú dobu. Po zrušení registrácie používateľa zároveň na stránkach zostávajú aj všetky príspevky používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné.

SÚKROMIE POUŽÍVATEĽA
Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané. IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.

POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA
Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na stránkach sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou, a to nesmie žiadnym spôsobom: propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine; propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním; otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok; používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou; ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav; propagovať detskú pornografiu; otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov; otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám; propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb; otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať; propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky; uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech; obchádzať vyššie uvedené zákazy. Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na stránkach nárok na žiadnu autorskú odmenu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani diskusie, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na stránkach na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na stránky ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie na stránkach propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.

CENA
Používateľ nie je povinný platiť za služby poskytované prevádzkovateľom na stránkach.

REKLAMA NA STRÁNKACH
Používateľ sa zaväzuje, že nebude robiť nič v snahe odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy na stránkach. Používateľ súhlasí s tým, že mu bude zobrazovaná reklama na stránkach, mu budú rozposielavané reklamné maily.

PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA
Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na stránkach okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov a diskusie v chate na stránkach. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia stránok. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na stránkach. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na stránkach na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť stránky, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie požívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

ZMENA PRAVIDIEL
Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť.

DODRŽIAVANIE PRÁVNYCH NORIEM
Používateľ je pri využívaní služieb na stránkach povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľov (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.